मलंग – Malang (Title) Song Lyrics

माई वैरागी सज यू तू बंटकट्टा आदमी माई वैरागी सज यू तू बंटकट्टा आदमी अब कह ले जाए तो आवारपन राहु माई मलंग मलंग मलंग राहु माई मलंग मलंग मलंग राहु माई मलंग मलंग मलंग माई मलंग है रे ।। रूबरू माई खुद से हुअ हु mujhme muhko tu mila रूबरू माई खुद से हुअ … Read more